تلفن بازیابی برج ساعت

دفتر تلفن برج ساعت

 
طبقه
 واحد
نام شرکت یا موسسه
تلفن واحد
۱
۱۱
۱۲
تخلیه است
شرکت سهند ایران
۰۰۰
۸۸۹۶۰۷۰۰
۲
۲۱
۲۲
موسسه بین المللی حقوقی طاهری
شرکت نانو زیست کالا
۸۸۹۹۴۱۷۰
۸۸۹۷۳۱۰۴
۳
۳۱
۳۲
شرکت فولاد ایرانیان
شرکت راگا ایمن
۸۸۹۷۴۸۳۳
۸۸۹۷۰۲۹۴
۴
۴۱
۴۲
۴۳
شرکت گریوه کان
مطب خانم دکتر حنیفه زاده 
تخلیه است
۸۸۹۹۵۳۷۹
۸۸۹۷۰۳۷۷
۰۰۰
۵
۵۱
۵۲
۵۳
شرکت پویا پرداز افق
شرکت باهور
شرکت معماری آرمان
۸۸۹۷۱۴۹۴
۸۸۹۹۶۶۹۰
۸۸۹۷۰۶۹۰
۶
۶۱
۶۲
۶۳
شرکت پارسه سرویس
شرکت کیان طب شیمی
شرکت توسعه تجارت پارسیان
۸۸۹۹۳۷۶۱
۸۸۹۷۰۷۰۸
۸۸۹۷۲۱۶۶
۷
۷۱
۷۲
۷۳
شرکت مکث انرژی
شرکت …
شرکت تسکین پرس خاورمیانه
۸۸۹۶۷۳۵۳
 ۰۰۰۰
۸۸۹۷۴۶۶۶-۷
۸
۸۱
۸۲
۸۳
شرکت تانا
شرکت ویرا رسانه افزار
شرکت ویرا رسانه افزار
۸۸۹۷۴۸۵۵
۵۷۸۶۴
۸۸۹۷۰۳۷۲
۹
۹۱
۹۲
۹۳
دفتر وکالت آقای صبوری
شرکت …
شرکت فرود
۸۸۹۸۸۹۲۵-۳۰
۸۸۹۷۶۰۴۵-۶
۸۸۹۷۰۳۹۷-۸
۱۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
مطب آقایان مستشاری و صمیمی
دفتر وکالت آقای علی اکبر غلامی
دفتر وکالت خانم مردانی
۸۸۹۷۰۲۹۷
۸۸۳۹۵۲۱۳
۸۸۹۷۳۵۰۵-۶
۱۱
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
دفتر وکالت آقایان علیپور و سیدی
شرکت  ارژن زاگرس 
دفتر وکالت آقای ضرغام
۸۸۹۷۳۲۷۹
۸۸۹۸۳۹۱۶
۸۸۹۷۰۳۷۶
۱۲
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
شرکت علم و صنعت
مرحوم شریف بیگی
 شرکت پژواک رویال 
۸۸۹۵۸۸۷۵
۰۰۰
۸۸۹۷۷۹۶۲
۱۳
۱۳۱
۱۳۲
شرکت دلوار ساحل جنوب
شرکت پژواک رویال
۸۸۹۷۵۰۴۳-۴۶
۸۸۹۹۰۰۶۳
۱۴
۱۴۱
۱۴۲
شرکت دلوار ساحل جنوب
آرایشگاه ملا رز – خانم ثقفی
۸۸۹۷۵۰۴۳-۴۶
۸۸۳۹۶۹۸۲
۱۵
۱۵۰
دفتر وکالت آقای دکتر رهامی
۸۸۹۵۵۸۸۰